نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

برنامه ریزی منابع انسانی Tag

نرم ‌افزار برنامه‌ریزی منابع انسانی، بخش حیاتی در هر سازمان دارد. این ابزار دیجیتال، فرایندهای مدیریت منابع انسانی از جمله استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد را بهبود می‌بخشد. هدف از ارائه این مطلب در مجله انیگما، ارائه دیدگاهی جامع، درباره چگونگی انتخاب نرم...

برنامه ‌ریزی منابع انسانی به منظور اطمینان از تطابق نیروی انسانی با اهداف سازمانی اجرا می‌شود. این شامل پیش‌بینی نیازهای نیروی انسانی، استخدام و انتخاب نیروهای با مهارت‌های مطلوب، آموزش و توسعه حرفه‌ای، ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت روابط کاری از جمله ارتقاء محیط کار...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید